ZAKRES MATERIAŁU

(forma zadań konkursowych)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

Click On Starters 

SŁUCHANIE:

 

Zakres wiedzy

zadanie

Różne przedmioty, przyimki miejsca

Dialog na podstawie obrazka, uczeń łączy poszczególne przedmioty wskazując ich umiejscowienie

Cyfry, literowanie wyrazów

Ilustrowane dialogi, uczniowie wpisują cyfrę lub literowany wyraz

Informacja przekazana w czasie teraźniejszym

Dialogi oraz obrazki wielokrotnego wyboru, uczeń wybiera jeden z trzech podanych obrazków

 

CZYTANIE:

Zakres wiedzy

zadanie

Obrazki, podpisy do obrazków

Rozpoznawanie wyrazów poprzez zaznaczenie TRUE lub FALSE przy podanym obrazku, jeśli podpis zgadza się bądź nie zgadza z obrazkiem

Przedmioty, cyfry, przyimki miejsca

Na podstawie obrazka uczeń stwierdza, czy podane zdania SA prawdziwe czy fałszywe, zaznacza YES lub NO

literowanie

5 obrazków, 5 wyrazów z pomieszanymi literkami, uczeń na podstawie obrazków układa literki w odpowiedniej kolejności

Zgadywanka obrazkowa

Uczeń uzupełnia krótki tekst wyrazami przedstawionymi za pomocą rysunków, a następnie na podstawie całego tekstu odgaduje rzecz, o której jest mowa

Historia przedstawiona za pomocą obrazków i pytań do nich

Uczeń odpowiada jednym wyrazem na zadane pytania

SŁOWNICTWO:

 • zwierzęta
 • części ciała
 • ubrania
 • rodzina
 • jedzenie
 • dom
 • szkoła
 • sport
 • transport

 

KOMUNIKACJA:

 • umiejętności
 • wykonywane czynności
 • wiek
 • wygląd
 • kolory
 • uczucia
 • cyfry
 • położenie przedmiotów

GRAMATYKA:

 • liczba pojedyncza, mnoga rzeczownika
 • forma dzierżawcza rzeczownika
 • przymiotniki: rozmiar, wiek, kolor
 • przedimki: a, an, the
 • zaimki: osobowe, przymiotne, dopełnieniowe
 • słówka pytające: who, which, how old?.
 • There is / there are
 • This, that, these, those
 • To be
 • Tryb rozkazujący
 • Wyrażenia formuliczne: Pardon, I don`t know, itp.
 • Present Continuous
 • Present Simple

Click On Movers

SŁUCHANIE 

Zakres wiedzy

zadanie

Różne przedmioty, wyrażenia czasownikowe

Obrazek i dialog, uczeń łączy nazwę przedmiotu z rysunkiem

Życie codzienne

Dialog, tekst z lukami, uczniowie uzupełniają luki jednym wyrazem (słowo lub cyfra)

Różne przedmioty, wyrażenia w czasie przeszłym

Obrazki, dni tygodnia, dialogi, uczeń podpisuje obrazki nazwą dnia tygodnia

Życie codzienne

Obrazki wielokrotnego wyboru, dialogi, uczeń wybiera jedną z trzech opcji

Przyimki miejsca

Uczeń zaznacza strzałką położenie poszczególnych przedmiotów lub koloruje odpowiednio dane elementy

CZYTANIE: 

Zakres wiedzy

zadanie

Rozumienie definicji

Uczeń za pomocą strzałki łączy definicję danego wyrazku z jego graficzną podaną formą

Rozumienie krótkiego tekstu

Na podstawie obrazków uczeń stwierdza, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe

Identyfikowanie odpowiednich wypowiedzi

Krótkie dialogi z odpowiedzmy wielokrotnego wyboru, uczeń zaznacza jedną poprawną z trzech podanych opcji

Wyrazy z życia codziennego

Tekst z lukami, uczeń uzupełnia tekst jednym wyrazem przedstawionym za pomocą rysunku, następnie wybiera jedną z trzech zaproponowanych opcji-tytuł opowiadania

Historia przedstawiona za pomocą obrazków i pytań do nich

Uczeń odpowiada jednym wyrazem lub krótkim wyrażeniem na zadane pytania

Tekst z życia codziennego

Tekst z lukami, uczeń wybiera jedną z trzech opcji do uzupełnienia odpowiednie luki

SŁOWNICTWO:

Słownictwo zawarte na niższym poziomie (Click On Starters) oraz:

 • zdrowie
 • lokalne miejsca (apteka, kino, itp.)
 • wakacje
 • pogoda
 • świat dookoła nas

KOMUNIKACJA:

 • liczby porządkowe
 • stopniowanie przymiotników
 • dni tygodnia
 • oferowanie
 • pozwalanie
 • składanie próśb
 • pozdrowienia
 • wyrażenia czasowe

GRAMATYKA:

Zakres struktur zawarty na niższym poziomie oraz:

 • rzeczowniki policzalne, niepoliczalne
 • brak przedimka
 • any, a lot of
 • zaimki dzierżawcze
 • przymiotniki: stopniowanie wyższe i najwyższe
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Past Simple
 • Czasowniki modalne: must, musn`t, have to, would, shall
 • Przysłówki czasu, częstotliwości, sposobu

Click On Flyers 

SŁUCHANIE:

Zakres wiedzy

zadanie

różne przedmioty, wyrażenia czasownikowe

Obrazek i dialog, uczeń łączy nazwę przedmiotu z rysunkiem

życie codzienne

Dialog, tekst z lukami, uczniowie uzupełniają luki jednym wyrazem (słowo lub cyfra)

różne przedmioty użytku codziennego

obrazki, krótkie monologi, uczeń łączy obrazki wpisując poprawną literę

życie codzienne

obrazki, dialogi, uczeń wybiera jedna z trzech opcji

położenie przedmiotów

obrazki, dialogi, wysłuchując definicji uczeń koloruje lub dorysowuje brakujące elementy.

 

CZYTANIE:

Zakres wiedzy

zadanie

Rozumienie definicji

Uczeń za pomocą strzałki łączy definicję danego wyrazku z jego graficzną podaną formą

Rozumienie krótkiego tekstu

Na podstawie obrazków uczeń stwierdza, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe

Identyfikowanie odpowiednich wypowiedzi

Krótkie dialogi z odpowiedzmy wielokrotnego wyboru, uczeń zaznacza jedną poprawną z trzech podanych opcji

Wyrazy z życia codziennego

Tekst z lukami, uczeń uzupełnia tekst jednym wyrazem przedstawionym za pomocą rysunku, następnie wybiera jedną z trzech zaproponowanych opcji-tytuł opowiadania

Historia przedstawiona za pomocą obrazków i pytań do nich

Uczeń odpowiada jednym wyrazem lub krótkim wyrażeniem na zadane pytania

Tekst z życia codziennego

Tekst z lukami, uczeń wybiera jedną z trzech opcji do uzupełnienia odpowiednie luki

Tekst z życia codziennego

Uczeń uzupełnia tekst podanymi wyrazami, jeden wyraz pełni funkcję dystraktora

SŁOWNICTWO:

 

Słownictwo zawarte na niższym niższych poziomach oraz:

 • miejsca, wskazywanie kierunków
 • gotowanie
 • różne zawody
 • fantastyka / folklor
 • przedmioty szkolne
 • materiały
 • wypadki / pierwsza pomoc
 • łamanie prawa
 • rodzaje programów telewizyjnych

 

KOMUNIKACJA / GRAMATYKA j.w.

oraz

 • Future Simple
 • Stopniowanie przymiotników
 • Present Perfect

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE

I klasa ? Click on 1

GRAMATYKA:


 • czasownik ?to be? ? zdania twierdzące, pytające, przeczące, krótkie odpowiedzi, pytania typu wh-
 • zaimki w pozycji podmiotu
 • rodzajnik nieokreślony a / an
 • przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze
 • dopełniacz saksoński rzeczowników
 • liczba mnoga rzeczowników ? regularna i nieregularna
 • there is / there are
 • have / has got ? zdania twierdzące, pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi, pytania typu wh-
 • czasownik modalny ?can?
 • this / that / these / those
 • Present Simple, Present Continuous
 • zaimki w formie dopełnieniowej
 • przyimki czasu: at, on, in
 • stopniowanie przymiotników
 • rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne
 • liczba mnoga
 • a / an / some / any / how much / how many
 • Past Simple
 • Stopniowanie przymiotników
 • Present Perfect

SŁOWNICTWO:

 • pozdrowienia
 • liczebniki główne i porządkowe
 • dni tygodnia, miesiące
 • nazwy krajów sportów
 • narodowości
 • kierunki świata
 • zawody
 • przedmioty szkolne, przybory szkolne
 • opisywanie rodziny
 • opisywanie wyglądu zewnętrznego
 • nazwy pokoi, mebli
 • przyimki miejsca
 • gatunki muzyki, filmu
 • nazwy sportów
 • zajęcia wykonywane w czasie wolnym
 • instrumenty muzyczne
 • środki transportu
 • przyimki czasu
 • produkty żywnościowe
 • przybory kuchenne
 • pogoda
 • ubrania
 • części ciała
 • czynności codzienne

KOMUNIKACJA:

 • podawanie podstawowych informacji o sobie: imię, wiek, narodowość, ulubione rozrywki, sporty
 • mówienie o posiadanych przedmiotach (dopełniacz saksoński)
 • rodzina ? mówienie o członkach rodziny
 • sklepy, miejsce zamieszkania ? opisywanie miejsca, domu, mieszkania
 • kierunki ? pytanie o drogę, podawanie marszruty
 • mówienie o tym, co się lubi, a czego nie (sport, muzyka, film)
 • czas wolny ? formy spędzania
 • sugerowanie i zapraszanie
 • przyjmowanie / odrzucanie zaproszeń
 • mówienie o czynnościach codziennych
 • jedzenie ? mówienie o swoich upodobaniach żywnościowych, częstowanie jedzeniem i piciem, zamawianie jedzenia i picia w restauracji / barze, kupowanie jedzenia
 • mówienie o pogodzie, ubraniach, częściach ciała

 

Click on 2

GRAMATYKA:

 • Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past Continuous
 • porządek słów w zdaniu, przysłówki częstotliwości
 • formy wyrażania przyszłości: Present Continuous, ?to be going to?, Future Simple
 • zaimki podmiotowe, przymiotne, dzierżawcze
 • formy wyrażania przyszłości
 • rzeczowniki policzalne, niepoliczalne
 • liczba mnoga
 • some / any / no / a little / a few
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • zdania warunkowe ? typ 0, I
 • tryb rozkazujący
 • definiujące zdania względne
 • zaimki złożone (someone..)
 • czasowniki modalne (must, mustn`t, have to, don`t have to, can, can`t)

SŁOWNICTWO:

 • zajęcia wykonywane w czasie wolnym
 • nazwy zawodów
 • przysłówki częstotliwości
 • członkowie rodziny
 • przedmioty osobiste
 • słownictwo związane z życiem w przeszłości (coach, foxhunting..)
 • słowa związane z tematycznymi parkami rozrywki (rollercoaster, haunted house, firework display)
 • elementy biżuterii
 • materiały
 • kształty
 • choroby i uszkodzenia ciała
 • słowa charakterystyczne dla czasu Present Perfect (yet, already, just, since, for)
 • przymiotniki opisujące uczucia
 • środki transportu
 • słowa łączące (when, while?)
 • słowa związane ze spędzaniem wakacji nad morzem (flippers..)
 • przymiotniki opisujące pogodę
 • nazwy produktów żywieniowych
 • przymiotniki używane do opisu jedzenia (spicy, sour..)
 • nazwy planet w układzie słonecznym
 • słowa związane z opisywaniem zwierząt (claws, antlers..)
 • słowa związane z opisywaniem miasta (skyline, harbour)
 • słowa związane z problemami środowiska 

KOMUNIKACJA:

 • przedstawianie się
 • podawanie informacji o sobie (wiek, narodowość, praca)
 • podawanie godziny
 • opisywanie czynności rutynowych
 • wyrażanie tego co się lubi, a czego nie
 • opisywanie przedmiotów
 • mówienie o nieszczęściach i wypadkach (wizyta u lekarza)
 • zwroty na powitanie, pożegnanie
 • składanie próśb
 • odpowiadanie na prośby
 • mówienie o pogodzie
 • w sklepie
 • zamawianie posiłku w restauracji
 • składanie skargi na posiłek w restauracji
 • składanie propozycji
 • rezerwacja biletu
 • prośby
 • dawanie rad


Click on 3

GRAMATYKA:

 • Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous
 • definiujące i niederiniujące zdania względne
 • czasowniki frazowe: LOOK, BREAK, BRING, GET, TURN
 • like, as, when, while, and, so, as, because
 • zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze
 • przyimki ruchu
 • stopniowanie przymiotników
 • zdania okolicznikowe celu
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • formy wyrażania przyszłości
 • zaimki zwrotne
 • czasowniki frazowe: GIVE, SET, CARRY, HOLD, MAKE, PUT
 • okresy warunkowe typ 0, I
 • zdania wynikowe (so, such..that)
 • bezokolicznik, gerund
 • czasowniki modalne: must, must`n, have to, don`t have to, can, can`, may, might
 • must / can`t ? przyjmowanie założeń na temat sytuacji obecnych i przeszłych
 • strona bierna
 • shall ?wyrazanie propozycji i sugestii, will / would ? wyrazanie próśb
 • question tags
 • could / was able to, used to

SŁOWNICTWO:

 • nazwy zawodów
 • słownictwo związane z opisywaniem pracy (experience, fully-qualified, freelance)
 • przymiotniki dotyczące osobowości
 • zajęcia wykonywane czasie wolnym
 • wypadki, katastrofy, sprzęt wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia życia
 • przymiotniki opisujące uczucia (confused, disguisted)
 • nazwy kontynentów, krajów
 • słowa i wyrażenia związane z pogodą, klimatem
 • sprzęt wakacyjny (compass, rucksack)
 • miejsca noclegowe (chalet, hostel)
 • miejsca do zwiedzania (castle, museum)
 • nazwy sklepów
 • słownictwo związane z opisywaniem miejsc (fields, congested streets)
 • problemy wakacyjne (lose passport, get ford poisoning)
 • nazwy produktów żywnościowych
 • czasowniki związane z przygotowaniem posiłków
 • opisywanie żywności (spicy, high fibre)
 • nazwy pojemników
 • zajęcia wykonywane w czasie wolnym
 • gatunki muzyki
 • przymiotniki zakończone na ?ed, -ing
 • nazwy części garderoby
 • problemy środowiska
 • części ciała
 • dolegliwości i uszkodzenia ciała
 • słownictwo związane z działalnością charytatywną

KOMUNIKACJA:

 • mówienie o zawodach (czego wymagają, jakie cechy powinny mieć osoby wykonujące daną pracę
 • opisywanie czynności codziennych
 • zajęcia w czasie wolnym
 • rejestrowanie się w agencji pośrednictwa pracy
 • mówienie o wypadkach, katastrofach
 • wyrażanie uczuć
 • przepraszanie, reagowanie na przeprosiny
 • mówienie o wakacjach ? pogoda, środki transportu, nocleg
 • negocjowanie, przekonywanie
 • zamawianie rzeczy, usług
 • sugerowanie
 • rezerwowanie pokoju w hotelu
 • w restauracji ? rezerwowanie stolika, omawianie menu, opisywanie restauracji, składanie skargi na posiłek
 • mówienie o preferencjach
 • wyrażanie obowiązku, zakazu, braku obowiązku
 • prośba o pozwolenie
 • sugerowanie
 • sugerowanie rozwiązań problemów ochrony środowiska
 • przekonywanie
 • dawanie rad
 • mówienie o problemach zdrowotnych
 • zgłaszanie się do pracy w charakterze wolontariusza

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

GRAMATYKA 

 • wszystkie czasy
 • zdania warunkowe
 • przedimek określony: the
 • czasowniki złożone: break, build, call, checz, bring, carry, come, die,
 • czasowniki modalne + aspekt ?perfect? czasowników modalnych oraz występującew funkcji przypuszczenia
 • used to / would
 • czasowniki złożone: do, draw, give, go, fall, feel, get
 • stopniowanie przymiotników
 • too / enough
 • gerund / bezokolicznik
 • kolejność przymiotnika w zdaniu
 • strona bierna
 • zdania relatywne
 • mowa zależna
 • ?have? w formie kauzatywnej
 • rzeczowniki policzalne / niepoliczalne
 • any, no, a lot of, much, many, (a) little, (a) few

SŁOWNICTWO:

 • rodzaje domów, meble, urządzenia domowe
 • wakacje, pogoda, podróże, środki transportu
 • wygląd zewnętrzny, charakter, uczucia
 • edukacja
 • zdrowie, problemy zdrowotne
 • ochrona środowiska, gatunki zagrożone
 • technologia, komputery, wynalazki
 • zakupy, ubrania, usługi
 • jedzenie, sposoby gotowania, narzędzia, smaki

 

KOMUNIKACJA:

 • wynajem mieszkania
 • zamawianie usług
 • przedstawianie ludzi
 • kupowanie biletu
 • rezerwowanie hotelu
 • reagowanie na wiadomości
 • opisywanie ludzi
 • wyrażanie preferencji
 • dawanie rad, spekulowanie, podejmowanie decyzji
 • zgadywanie, opisywanie symptomów, objawów (u lekarza)
 • wyrażanie opinii
 • sugerowanie
 • narzekanie, składanie skarg
 • zgłaszanie zagubionej rzeczy
 • kupowanie, wymiana artykułów
 • dawanie instrukcji
 • wyrażanie chęci, bądź odmowa wykonania jakiejś czynności

rodzaje zadań Click on 1 - 4

słuchanie

prawda / fałsz, test wyboru, uzupełnianie luk

czytanie

prawda / fałsz, test wyboru, dopasowywanie informacji do podanych elementów tekstu

gramatyka

test wyboru, poprawianie błędów, uzupełnianie zdań, parafraza konstrukcji gramatycznej

słownictwo

wstawianie podanych wyrazów w zdania, słowotwórstwo, uzupełnianie luk brakującym wyrazem, test wyboru

komunikacja

test wyboru, pisanie krótkich dialogów, uzupełnianie dialogów, reagowanie w konkretnej sytuacji, tłumaczenie zdań na język angielski

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (049_ZAKRES MATERIA)049_ZAKRES MATERIA[ ]116 kB